رادیو اراکوزیا به اساس رای شنوندگان خود شخصیت سال ۱۳۹۰ هجری شمسی را انتخاب نمو .به اساس هزارن رای شنوندگان رادیو اراکوزیا محمد صدیق پتمن معین وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانسان به حیث شخصیت سال رادیو اراکوزیا انتخاب شد .