د علم زده کړه په هرې مسلمانې ښځې او نارینه فرض دی.