د اراکوزیا اف ام گالری
د اراکوزیا لومړۍ کلیزه

نور ولوله...
 
د اراکوزيا اف ام کارکونکي ۲۰۱۱

نور ولوله...
 
په اشیانه کې د اراکوزیا له خوا د ماشوم د ورځې لمانځل ۱۳۹۰

نور ولوله...
 
د اراکوزیا غمی ۱۳۸۹

نور ولوله...
 
د اراکوزيا اف ام کارکونکي ۲۰۱۰

نور ولوله...