خبرونه
TOLOnews 13 May 2013 PEOPLES VOICE
 
TOLOnews 29 April 2013 PEOPLE'S VOICE
 
TOLOnews 15 April 2013 PEOPLE'S VOICE
 

د TOLOnews ویب پاڼې ته په ورتللو سره د افغانستان ، سیمې اونړۍ خبرونو ته لاس رسی پیدا کړﺉ ، د سپورت ، هوا حالاتو ، کار اوبار ، روانو چارو او ټولنیزو مسایلو ورستی حال په TOLOnews ( زمونږ د خبرونو په سرچینه ) یا www.TOLOnews.com
ویب پاڼه کې ولټوﺉ او یا هم په فیس بوک او تویتر کې د TOLOnews رسمي پاڼو ته ورشی .
 


www.TOLOnews.com