اراکوزیا اف ام – ۹۰.۳

خپرونې

د خلکو غږ

دوشنبه، شپی ۸:۰۰

نور

کتابونه دریابونه

شنبه، سهار ۷:۰۰

نور

نوی نصل نوی فصل

شنبه، سهار ۸:۳۰

نور

د ژوند لاره

هره ورځ، سهار ۶:۳۰

نور

۱۰۰ زن برتر

یکشنبه تر پنجشنبه، سهار ۱۰:۰۰ بجی

نور

په څپوکی مرغلری

یکشنبه تر پنجشنبه، سهار ۷:۰۰

نور

سلام آراکوزیا

یکشنبه تر پنجشنبه، سهار ۸:۳۰ بجی

نور

کانکور

یکشنبه تر پنجشنبه، سهار ۹:۰۰ بجی

نور