اراکوزیا اف ام – ۹۰.۳

برنامه ها

کانکور

یکشنبه الی پنجشنبه، ۹:۰۰ قبل از ظهر

سلام آراکوزیا

یکشنبه الی پنجشنبه، ۸:۳۰ قبل از ظهر

نوی نصل نوی فصل

شنبه، ۸:۳۰ قبل از ظهر

کتابونه دریابونه

شنبه، ۷:۰۰ قبل از ظهر

په څپوکی مرغلری

یکشنبه الی پنجشنبه، ۷:۰۰ قبل از ظهر

د ژوند لاره

هر روز، ۶:۳۰ قبل از ظهر

از گالری