اراکوزیا اف ام – ۹۰.۳

تجلیل روز کودک از طرف اراکوزیا در اشیانه ۱۳۹۰