اراکوزیا اف ام – ۹۰.۳

در باره ما

اراکوزیا اف ام یک رادیوی 24 ساعته میباشد که در ماه اکتوبر 2010 به نشرات آغاز نموده است. این رادیوی 24 ساعته 1.5 ملیون افغان عمدتاً پشتو زبانان را که در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان به سر میبرند، تحت پوشش قرار میدهد. اراکوزیا که نام سابقۀ منطقه جنوبی و شرقی افغانستان میباشد، روی موج 90.3 اف ام قابل دریافت است. این رادیو برای پشتون های مناطق دور دست معلومات تازه و بکر را که با زندگی و دولت آنها ارتباط دارد، به نشر میرساند.

رادیوی اراکوزیا اف ام انواع خبر های داخلی و بین المللی و برنامه های سیاسی را که شامل برنامه های روزانه سیاسی، موضوعات کشاورزی، امنیت، اقتصادی، بهداشت و تجلیل از روز های فرهنگی میباشد، به نشر میرساند. برنامه های مستقیم گفتگو های این رادیو شنونده گان را قادر خواهد ساخت تا در مواردی که نگرانی دارند یا با آنان ارتباط دارد با اجتماع، دولت و رهبران تجاری آنرا مطرح کنند، البته شامل گفتگو ها با والیان محلی، آگاهان بهداشتی و کشاورزی، دارنده های تجارت های کوچک و رهبران مذهبی میباشد. بر علاوه این رادیو اعضای جامعه را قادر می سازد تا معلومات و نظرات شانرا با یکدیگر در میان بگذارند.

نشرات اراکوزیا اف ام در مناطق پشتون نشین به شمول جلال آباد، کندهار، قلات، گردیز، خوست، اسد آباد و لشکرگاه میباشد. تا چهار ماه دیگر نشرات این رادیو در 9 شهر های دیگر جنوبی و